ЧЗВ

Други

  • Какво представляват пространствените данни?

    Пространствени данни са всички данни, които пряко или непряко указват определено местоположение или географски район. Видовете пространствени данни, характеристиките им, начинът на поддържане и предоставяне на услуги за тях се уреждат в Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за водите, Закона за подземните богатства, Закона за геодезията и картографията и в други специални закони, регламентиращи пространствени данни по смисъла на този закон.

  • Какво е Директива 2007/2/ЕО/INSPIRE?
  • Кой отговаря за пространствените данни?
  • Освободени ли са от такси пространствените данни?