Документи

Закон за достъп до пространствени данни (ЗДПД)

 

Методически указания за определяне отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на ЗДПД

 

Указания за наблюдение и докладване на прилагането на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) 

 

ДИРЕКТИВА 2007/2/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 март 2007 година

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1205/2008 НА КОМИСИЯТА от 3 декември 2008 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метаданните 

 

Регламент (ЕО) № 976/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежовите услуги

 

Регламент (ЕC) № 1088/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 976/2009 по отношение на услугите за изтегляне и трансформиране 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1253/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2431 НА КОМИСИЯТА от 24 октомври 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1372 НА КОМИСИЯТА от 19 август 2019 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението и докладването