28.9.2021 г.

ДАЕУ представи изграденият Национален портал за пространствени данни

Реализирането на проект "Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)" е от съществено значение за Държавата по отношение на политиката по пространствени данни и изпълнение на задълженията по Директива 2007/2/ЕО/ за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност или Директива INSPIRE, както е по-широко известна. Проектът се реализира по договор № BG05SFOP001-1.002-0014-C01/11.10.2017 г. и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Със създаването на Националния портал за пространствени данни Държавна агенция „Електронно управление“ окончателно изпълни задължението си за изграждане на основния елемент на инфраструктурата за пространствена информация в Република България, която е част от общоевропейската. По този начин се създаде стратегическа основа, осигуряваща ефективно изпълнение на задължението за създаване на стандартна и оперативно съвместима информационно-комуникационна точка за обмен на пространствени данни на национално и европейско ниво. 

Порталът е изграден в две части – Информационна част и Каталог. В информационна част са създадени различни секции с възможност за публикуване на разнообразна информация като новини, събития, документи, обвързани с пространствената информация и други. Създадено и поле „Доставчици“, което осигурява директен достъп до интернет страниците на администрациите, които създават и поддържат набори от пространствени данни. В същинската част на портала – Каталога, са пространствените данни по съответните теми от приложенията към Закона за достъп до пространствени данни (Директива INSPIRE), описващите ги метаданни и услугите за тях. Създадена е възможност за търсенето им чрез подходящо филтриране, както и за визуализирането и наслагването/комбинирането им върху карта. Порталът притежава много функционалности, като например въвеждане на масиви от пространствени данни, метаданни и услуги за тези данни, тяхното редактиране за поддържането им и последващото им валидиране по съдържание и формат, съгласно изискванията на ЕК. Ако организацията, създала данните, е реализирала съответна услуга, всеки потребител може да изтегли тези данни и да ги използва в свой интерес.

С изграждането на Националния портал за пространствени данни (https://inspire.egov.bg/) се очаква да се засили и ангажираността на държавните администрации, които създават и поддържат набори от пространствени данни, попадащи в обхвата на темите по Директива INSPIRE. Тяхно задължение е да ги публикуват на портала, като по този начин се предоставя достъп до пространствени данни, метаданни и услуги за пространствени данни от различни източници по унифициран начин.

Информационното събитие, представящо Националния портал за пространствени данни, може да проследите на сайта на БТА-  http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_4uuxyvmv