30.7.2021 г.

Правителството одобри Списък с набори от данни за публикуване на Портала за отворени данни през 2021 г.

Правителството одобри Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни през 2021 г. До края на 2021 г. се предвижда да бъдат публикувани 62 набора от данни, идентифицирани като данни с висока стойност, вследствие на проведени консултации и проучвания, сред които са актуална пътна обстановка; списък на регистрираните одитори; население по статистически райони, възраст, местоживеене и пол; информация по изпълнението на държавния бюджет. Одобреният списък за 2021 г. е наличен в отворен машинночетим формат на Портала за отворени данни на адрес: https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/3ebbecd4-5012-43b6-97cd-90e11528146e.

Всяка година, по предложение на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ Министерският съвет приема Списък с набори от данни, достъпът до които е свободен. Информационните масиви и ресурси се събират, поддържат и публикуват на Портала за отворени данни от организациите от обществения сектор в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно им използване.

Очакваният резултат от публикуването на Списъка с набори от данни е по-добра прозрачност и отчетност, подобряване използването на публикуваните данни, както и лесен достъп на гражданите и бизнеса до публикуваната информация. Основен приоритет е публичните данни да бъдат достъпни, добре описани и структурирани, лесни за обработка, анализ и визуализация.